Thursday, January 1, 2009

HISTORY of the Van Doodewaard family name

In the centre of the Betuwe beside the river Waal the twin villages of Dodewaard and Hien are nestled. The impressive tower of the Dutch Reformed Church (c. 1100) of Dodewaard leans against the dike. This is one of the oldest churches in the Netherlands. A Roman era (200AD) gravestone was inserted in the tower in 1100AD.At Dodewaard on the river Waal, there were, up to around 1700, three castles in existence named Dodewaard, De Snor and Appelenburg. The village was part of the possession Dodewaard.

The family name has varied in church baptismal registers: A father would be registered as Van Dodewaard and his son as Van Doodewaerd. Many scribes recorded phonetically, and wrote down what they heard. So there are many variations in the course of history:
Van Doodewaard, Van Doodeweerd, Van Doodewaerd, Van Dodewaard, VanDodenwaard, Van Dodeweert, Van Dodenwert etc., Dodewaart, Dodewert, Dudenwert etc.

The meaning of the name Dodewaard is a link between the old Germanic personal Dodo written as Dodo, Dode and Dudan (= man who belongs to the people) and the old Dutch word "werth",or 'waard' could refer to waritha which means island or land at the waterfront. (click to see original Dutch source)

Dudenwert is already in use at the time the church at Dodewaard was built (c.1100)
Historical archives in the 11th century reveal the name Dodeuuero and in 1171 have the name Dudenwert and in 1181 Dondenuuerhe and in 1190 Dudenwert and in 1200 Dudenwerthe. The name has also been located in archives of around 1500AD. (see below)
DODEWAARD COAT OF ARMS

From 1811 till 2002 Dodewaard was an autonomous municipality with the hamlets Hien and Wely. In 1811 Opheusden also belonged to Dodewaard. On 1 Jan 2002 Dodewaard merged with the municipalities of Kesteren and Echteld, to form the new municipality of Kesteren. That was renamed on 1 Apr 2003 to the municipality of Neder-Betuwe. (municipality Lower Betuwe) The names of the vilages Dodewaard, Hien and Opheusden are continued as part of the greater municipality Lower Betuwe.


The antique map of the city Dodewaard, was created in 1867 by Jacob Kuijper (click here)
It measures 18.5 x 15 centimeters. Description: Map from the gemeente atlas of Gelderland, edited by Hugo Suringar in Leeuwarden. The town had 1862 hectares and had 1500 inhabitants at that time.

The Area Courts archived several decisions prior to 1650 containing the Van Dodeweert name.

Below is the Dutch text of the decisions:

Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv.nr 203, deel 2
Protocol van bezwaar, Bank van Kesteren

Volgens ordonnantie van 23 juli 1651 werd voor het Kwartier van Nijmegen vastgesteld dat ten behoeve van de zogenaamde vrijwillige rechtspraak protokollering zou moeten plaatsvinden. De invoering daarvan vond zijn beslag bij resolutie van 13 februari 1654.
Voor het ambt Neder-Betuwe betekende dit dat bij finale resolutie van 28 juli 1654 het aan de ambtman en de ridderschap was vergund protokol te doen houden van alle op- of overdrachten, lijftochten, cessiën en diverse andere voluntaire akten met betrekking tot onroerende goederen binnen haar rechtsgebied. Het rechtsgebied der Neder-Betuwe telde twee gerichtsbanken, nl. die te Kesteren; waaronder de dorpen Ravenswaaij, Rijswijk, Maurik, Eck en Wiel, Ingen, Ommeren, Lienden (met de buurschappen Meerten en Aalst), Kesteren, Opheusden, Hien, Dodewaard, Ochten en Echteld ressorteerden, terwijl de gerichtsbank van Zoelen de dorpen Zoelen, Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath omvatte.
Protokollering van akten betreffende de vrijwillige rechtspraak in de Neder-Betuwe vond reeds vanaf 1613 te Kesteren en vanaf 1614 te Zoelen plaats (inv. nrs. 200-202 en 198-199). De resolutie van 13 febr. 1654 leidde er evenwel toe dat aan dr. Lambertus van Eck, schepen der stad Tiel, werd opgedragen protokol te houden van akten die voor de gezamenlijke banken van Kesteren en Zoelen zouden passeren. De praktijk leert ons dat Van Eck naast de aktuele protokollering ook akten van oudere datum inschreef die tijdens zijn ambtsperiode waren gecasseerd en/of als pro memoria voor latere overdrachtsbrieven dienden te worden beschouwd. Het gevolg daarvan is, dat deze laatstgenoemde categorie van akten voor een niet onaanzienlijk deel teruggaan tot vóór de eigenlijke aanvangsjaren der protokollering (1613 en 1614) en soms zelfs van rond het midden van de zestiende eeuw dateren.
De hier bedoelde protokollering - die volgens de titel tot op 6 aug. 1654 plaatsvond - vinden wij terug onder inv. nr. 203 van het rechterlijk archief Neder-Betuwe (Rijksarchief in Gelderland, te Arnhem). De akten zijn voor deze bewerking samengevat en voorzien van nummers waarnaar in de index gemakshalve wordt verwezen. De persoonsnamen in de tekst zijn letterlijk getranscribeerd doch zijn in de index zo veel mogelijk onder de hedendaagse spelling gerangschikt. Vermeldingen van rentepercentages en aflossingstermijnen (indien dit meerdere data betreffen) zijn in deze bewerking niet overgenomen. De bewerking van dit inventarisnummer 203 is gesplitst in drie afzonderlijke delen. Het eerste deel, bevattende de akten van fol. 1 tot fol. 71, is uitgegeven in 1988. Thans zijn de fol. 71 tot 141 in deze uitgave verwerkt. Het derde en laatste deel zal t.z.t. verschijnen.
W.F.M. Ahoud
Arnhem, juni 1995

om het originele archief te zien:
for access to the original Dutch archive (click here)

LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN

c.i. = cum interesse (met rente)
echtel. = echtelieden
gerl. = presente gerichtslieden
get. = getuige(n)
jr. = jonker
juffr. = juffrouw
N: = ten noorden begrensd door
O: = ten oosten begrensd door
penn. = penning(en)
prom. = promisit/promiserunt (beloven)
secr. = secretaris
st. = stuiver(s)
vendid(it/erunt) = verkoopt/verkopen, verpachten
W: = ten westen begrensd door
Z: = ten zuiden begrensd door
z.d. = zonder datum

819) DODEWAARD, 12-6-1635.
Gerit Henrickss van Winssen en Neeltgen Jegers hebben aan jr. Gerard van Beijnhem voor de somma van 125 gld. in pandschap uitgedaan een klein boomgaardje aan de Kalkerstraat in het kerspel van Dodewaard, O: de waaiakker, Z: Gerit Stevenss, W: Lambert Vorsters, N: Kalckerstraat.
Erfpachters: Jan Derckss van Dodeweert; Albert van Eldick.

491) MAURIK, 9-8-1636.
Dirck Janss Kruijff en Hadewich Vreem echtel. prom. aan Willem van Grootvelt en Cornelia van Schadijck 200 gld. c.i., uit het gerechte vierde part van een weide, groot ca. 6 morgen, gemeen met Lubbert van Achtevelt en Coss Corneliss en zijn zuster en broeders-kinderen, te Maurik, O: de vrouwe van Dodewaard, N: Jan Noest, W: Willem de Haes, Z: de Waal.

797) DODEWAARD, 25-1-1640.
Gijl Arijsen en Alert Janss prom. aan jr. Gerard van Beijnhem 25 gld. c.i., uit een huis en hofstad aan de Kalkerstraat te Dodewaard, groot ca. 1½ hond, O: Dirck de Brun, Z: Kalkerstraat, W: de vrouw van Nijenklooster, N: Jan Dirckss van Dodeweert.
Gerl. Oth Janss de Kemp; Jan Hermenss van Reet.

821) DODEWAARD, 15-10-1650.
Willem Goertss Vermeer en Jenneken Jans Buddinck, wonende te Dodewaard, prom. aan jr. Mathijs van Beijnhem 400 gld. c.i., uit een huis en hofstad met boomgaard en 4 morgen land te Dodewaard, O: jonker Laer met de Molenkamp, Z: gemenestraat, W: de Appelenburgse boomgaard, N: het Rietkampje.
Get. Jan Janss Dodeweert; Alewijn Corneliss.


Wat gebeurt er in Dodewaard en Hien in de Jaren 1569 tot 1654?

Hieronder een uittreksel van de Bank (rechtbank) met de transacties:


818) HIEN, zonder datum
Evert Gerritss en Anna de Haes echtel. prom. aan juffr. Anthonetta van Zuijlen van den Natewisch, wed. van jr. Mathijs van Beijnhem 600 gld. c.i., uit 6 morgen weiland, genaamd Stuerencamp, te Hien (de akte loopt niet verder).

495) HIEN, zonder datum
Jan van Eldick en Maria Versteech echtel., prom. aan Jan Geurtss en Bata van Hattem echtel. 200 gld. c.i., uit een boomgaard, genaamd De Bovenste Akker, groot 5 hond, te Welie onder Hien, O: jr. Johan van Eck in de Breij, Z: gemenestraat, W: jr. Balthasar van Bemmel, N: de heer van Hemmen, ambtman.
Get. Antoni van Hattem; J. van Scherphuijsen, schooldienaar.

845) DODEWAARD, 20-12-1569.
Otto van Haeften en juffr. Gijrtruijt van Brempt echtel. vendiderunt aan Wilhem Lambertss een erfjaarrente van 12 daalders, uit een weiland, groot 6 morgen, genaamd Haeftensweerd, te Dodewaard, O: erven van Bernt van Welderen, Z: weduwe en kinderen van Bernt Hackfort, W: Derick Block, N: bandijk.
Erfpachters: Cornelis Spruijtt; Jacob Doernicx.

726) DODEWAARD, 21-1-16..
Antonis en Henrick van Hattem, gebroeders, hebben zich voor 350 gld. borg gesteld voor Jacob Stuart, welke de laatste schuldig was aan Wilt en Diderick van Broeckhuijsen; uit voor Antonis van Hattem 14 hond boomgaard en bouwland te Dodewaard, O: Henrick van Hattem, Z: jr. Henrick van Brienen, W: vicarie, N: Kromsteeg; uit voor Henrick van Hattem 1 morgen boomgaard en bouwland aldaar, O: Frederick van Hattem, Z: Henrick van Brienen, W: Antonis van Hattem, N: Krommesteeg.
Gerl. jr. Melchior de Cock van Oppijnen; Aelbert van Litth de Jeude, scholtus.

820) DODEWAARD, 14-..-1624.
Cornelis Sanders en Belije Goris echtel. vendiderunt en transportaverunt aan jr. Gerhardt van Beijnhem een erfjaarrente van 6 car. gld. 5 st., uit een stuk land, genaamd de Uijtwall, te Dodewaard, O: de vrouwen van het N. klooster, Z: bandijk, W: Johan Dirckss, N: gemenestraat, en voorts uit hun huis en hofstad aan de sluis, O: Aelbert van Eldick, Z: en W: bandijk, N: gemenestraat.

788) HIEN, 29-8-1631.
Jan van Aelst Janss; Willem Gortss en Heijlken van Aelst echtel. prom. elk aan jr. Gerard van Beijnhem 600 gld. c.i., uit hun vaderlijk en moederlijk erf, te weten een kamp, genaamd de Koekamp, O: erfgenamen van Henrick van Beijnhem ten Appelenburg, Z: de nieuw Megense morgen, Kosteraker, de grote elsenpas en Stijntges akker, W: erfgenamen van Jan van Lienden, N: St. Walburg. Voorts uit de vnd. Meegse morgen te Hien, O: de Molenkamp, Z: gemene achterstraat, W: Willem Gortss vnd., N: Rietkamp.
Get. Jan Wijers; Thomas Roeloffss.

819) DODEWAARD, 12-6-1635.
Gerit Henrickss van Winssen en Neeltgen Jegers hebben aan jr. Gerard van Beijnhem voor de somma van 125 gld. in pandschap uitgedaan een klein boomgaardje aan de Kalkerstraat in het kerspel van Dodewaard, O: de waaiakker, Z: Gerit Stevenss, W: Lambert Vorsters, N: Kalckerstraat.
Erfpachters: Jan Derckss van Dodeweert; Albert van Eldick.
Gerl. Gevert Sas; Johan van ...

472) DODEWAARD, 22-2-1635.
Geerit Janss, Jan Janss en Hermken Jans, cum tutore haar broeder Geerit Janss vnd. als erfgenamen van wijlen hun oom Helmich Hermanss, vendiderunt aan jr. Henrick van der Moelen en juffr. Johanna van Eck echtel. een erfelijke jaarrente van 17 Carolus gld. 11 st. 4 Hollandse penn., solvendo jaarlijks op St. Petersdag ad Cathedram, uit een huis en hofstad met aanhorige boomgaarden op Dodewaard, O: en N: erfgenamen van Adriaen van Inghen, Z: en W: bandijk.
Gerl. Jr. Gerard van Beijnhem op den Appelen[burg]; Cornelis Janss Vulder, scholtus.

800) DODEWAARD, 10-10-1635.
Roelof Janss en Udelia Geeritsdr echtel. prom. aan juffr. Antonetta van Suijlen van den Natewisch, wed. Beijnhem tot Appelenborch 520 gld. c.i., uit een huis en hofstad en boomgaard, groot 4 hond te Dodewaard, O: de waaiakker, Z: ergenamen van Thonis de snijder, W: Jan van Leijen, N: Geerit van Winss en Lambert Costers.
Get. Jacob Stevenss; Abraham Wanningh.

802) HIEN, 15-12-1637.
Jacob Driess en Stijn Marcus echtel., wonende te Welie prom. aan Matthijs van Beijnhem 250 gld. c.i., uit een huis en boomgaard welke zij bewonen, te Welie, kerspel Hien, Z: jr. Copier van Culemborg, N: de straat.
Get. Alewijn Corneliss; Steven Deijs.

473) HIEN, 18-4-1639.
Jr. Henrick van der Moelen en juffr. Maria van Eck echtel. vendiderunt de onder nr. 472 vermelde brief aan jr. Cornelis Foijert en Adriaen Henrickss, weeshuismeesters tot Tiel. Mede tot hypotheek wordt gesteld 10 morgen bouw- en weiland op Hien, welke juffr. Johanna van Eck door de dood van haar tante juffr. Christina van Eck is aanbestorven.
Gerl. Dr. Cornelis de Jongh; Diderick van Altena.

790) DODEWAARD, 5-8-1639.
Johan Aerntss Vermeer en Neelken Tonissen echtel. prom. aan jr. Mathijs van Beijnhem 100 gld. c.i., uit ¼ deel van een boomgaardje te Dodewaard, O: Laurens die snijder, Z: dijk, W: Dirck Janss, koster te Herveld, N: Hendrick Janss. Voorts uit het ¼ deel van een elzepasje, O: Hijl van Oort met de uitwal, Z: dijk, W: jr. Gerrit van Beijnhem, N: Aelbert van Eldick met 1 morgen.
Get. Willem Geurtss Vermeer; Arien Geurtss.

797) DODEWAARD, 25-1-1640.
Gijl Arijsen en Alert Janss prom. aan jr. Gerard van Beijnhem 25 gld. c.i., uit een huis en hofstad aan de Kalkerstraat te Dodewaard, groot ca. 1½ hond, O: Dirck de Brun, Z: Kalkerstraat, W: de vrouw van Nijenklooster, N: Jan Dirckss van Dodeweert.
Gerl. Oth Janss de Kemp; Jan Hermenss van Reet.


804) DODEWAARD, 8-5-1641.
Hendrick Janss int Velt en Arrijken Jans echtel. prom. aan jr. Matthijs van Beijnhem 100 gld. c.i., uit een huis en hofstad, boomgaard en weiland, groot 2½ [...] te Dodewaard, O: jr. Gerrit van Beijnhem, Z: en W: de Krommesteeg, N: gemene tochtgraaf.
Get. Dirck en Henrick Jansen van Dodeweert.

815) HIEN, 14-2-1642.
Jan en Gerit Geritss, gebroeders, prom. aan Johan Lambertss, hun zwager, 300 gld. terzake van de uitkoop van hun ouders' versterf, zijnde beider quota van een boomgaard te Hien, O: Frans Verheijden en raadsheer Bemmel, Z: gemenestraat, W: Willem Thoniss en de erfgenamen van Derck de Bruijn, N: Anthonis van Grootfelt.
Get. Aert Lambertss; Alert van Leijen; J. van Scharphuijsen.

831) HIEN, 7-3-1642.
Aernt van Woerkom prom. met toestemming van Margaretha van Heumen, zijn vrouw, 350 gld. c.i. aan Gerit Segers, dijkbode in Overbetuwe, uit de helft van 6 morgen bouwland, genaamd de Lange Ham, in de buurschap Gesperden onder Hien, O: en N: erfgenamen van Dr. Johan van Gesperden, Z: en W: het onmondige kind van Brant Toniss.
Gerl. Willem van den Geijn; Goris Pieterss.

826) HIEN, 18-9-1643.
Johan van Eldik is volgens overgift van 10 jan. 1631 1000 gld. c.i. schuldig aan de weduwe van ontvanger Egbert van Hoecklom, uit 4 morgen land te Hien, buurschap Welie. Mechtelt van Rijswijck, wed. van ontvanger Johan van Hoecklom, heeft als erfgename van Egbert vnd. volkomen verwin genomen.
Get. H. van Benthem, landschrijver.

805) DODEWAARD, 28-3-1645.
Hendrick Janssen en Arijken Janss echtel. prom. aan jr. Gerard van Beijnhem en juffr. Fenenna van Scherpenseel echtel. 100 gld. c.i., uit een hofland, groot ca. 1½ hond te Dodewaard, N: en O: Van Beijnhem vnd., Z: straat, W: debiteuren zelf.
Get. Gijsbert Reijerss; Jacob van Beijnhem.

817) HIEN, 28-12-1645.
Gerit Geritss den olden en Gerit Geritss den jongen en Evertgen Cornelis echtel. prom. aan jr. Gerard van Beijnhem tot Appelenborch 100 gld. c.i., uit 3/4e part van 1 morgen boomgaard met huis en hof te Hien, O: Frans Verheiden, Z: gemenestraat, W: Stoffel Henrickss c.s., N: Jan Geritss.
Get. Willem Toniss; Jan van Weelij.

812) HIEN, 18-2-1646.
Antonis van Grootfelt en Aeltgen Reijnders echtel. vendiderunt aan jr. Gerard van Beijnhem tot Appelenborch en juffr. Phenenna van Scherpenseel echtel. de Corte Acker, groot ca. 1 morgen, te Hien, O: die Van Bemmel, Z: Jan Geritss en de erven van wijlen Dirck die Bruijn, W: Jan Geritss vnd., N: gemene tochtgraaf of jr. Gerit van Eck. Zijnde een vrij eigen erf. Tot waarschap dient een huis, hofstad, boomgaard met ca. 11 morgen land, eveneens te Hien, O: kopers vnd., Z: Weliestraat en de bandijk, W: gemene tochtgraaf en Eckland, N: de Oudste straat.
Gerl. Willem Toniss; Gevert Gijsbertss.

816) HIEN, 20-6-1646.
Johan Lambertss, wonende te Wamel, heeft de in nr. 815 vermelde brief getransporteerd aan jr. Gerard van Beijnhem tot Appelenborch.
Get. Jacob van Beijnhem.

801) HIEN, 11-10-1646.
Stijn Markus, wed. van Jacob Driess, cum tutore Jan van Reet prom. aan jr. Gerardt van Beijnhem 50 gld. c.i., uit een huis en hofstad, groot ca. 1 morgen te Welie onder Hien, O: Willem Corneliss, molenaar, Z: jr. Copier, met de Laak, W: Wijn Joosten, N: gemenestraat.
Get. Jacob van Beijnhem.

814) DODEWAARD, 7-6-1647.
Otth de Kemp en Hendricksken Sijberts (sic) echtel. prom. aan jr. Gerard van Beijnhem 100 gld. c.i., uit een huis en hofstad, genaamd Geijnshofstad, groot 5 morgen, te Dodewaard, O: jr. Joost van Bueren en Jan van Reet, W: en N: Van Beijnhem vnd.

807) HIEN, 13-12-1647.
Johan Jaspersen en Janken Laurensen echtel. prom. aan jr. Gerard van Beijnhem tot Appelenborgh 400 gld., uit 3 morgen weiland te Hien, O: Henrick Janss Heij, Z: de Mayngse weg, W: Johan van Welije, N: de Alste leigraaf.
Get. N. van Eldick; Jan Janss van Dodeweert.

827) DODEWAARD, 8-10-1647.
De weduwe van Aelbert van Eldick is 500 gld. c.i. schuldig aan Mechtelt van Rijswijck, wed. van ontvanger Johan van Hoecklom, vermogens drie obligaties, behoudens zekere proceskosten volgens sententie van het Hof, d.d. 29 maart 1645, waardoor volledig verwin is genomen.
Get. H. van Benthem, landschrijver.

850) DODEWAARD / HIEN, 28-8-1648.
Alart van Leijen en Henrisken Henricxen echtel. hebben tot waarschap van een boomgaardje, groot 4 hond, gelegen te Zetten in de Overbetuwe, aan Jelis Janss, timmerman, en Jenneken Cornelissen echtel. opgedragen en verhypotheceerd ca. ½ morgen boomgaard te Dodewaard, O: uitweg van Ulenboomgaard, Z: en W: Dodewaardse tochtgraaf, N: Kalkerstraat. Voorts uit een huis en hofstede, groot 1 hond, te Hien, O: en N: jr. François van Haeften, Z: kerk en kerkhof, W: gemenestraat.
Erfpachters: Petrus Musserus, predikant te Zetten; Cornelis Peterss.

488) DODEWAARD, 20-7-1649.
Henrick Janss de Heij en Margareta van Inghen echtel. prom. aan Jan van Reedt en Steventje de Kemp echtel. 200 gld. c.i., uit huis en hofstad boomgaard, groot 2 morgen, op Dodewaard, O: Loij Janss, Z: bandijk, W: Jan Janss, scholtus, N: de debiteuren zelf.
Get. J. van Scherphuijsen.

490) DODEWAARD, 18-2-1650.
Arien Janss de Heij prom. aan Jan van Reedt en Steven de Kemp echtel. 75 gld. c.i., uit ½ morgen boomgaard, genaamd Bestevadersakker, te Dodewaard, O: Vijlen boomgaard, Z: en W: Henrick Janss Heij, N: Cornelis Bor en Henrick Dirckss.
Get. J. van Scherphuijsen.

808) HIEN, 13-5-1650.
Gerrit van de Wall en Aeltje Henricx echtel. prom. aan Anthonis van Grootfelt en Aeltgen Reijndersdr echtel. 250 gld. c.i., uit kracht van koop van 2½ morgen bouwland in het Weserveld te Welie onder Hien, O: mr. Jan Scharphuijsen, Z: crediteuren, W: tochtgraaf, N: Weelsestraat.

821) DODEWAARD, 15-10-1650.
Willem Goertss Vermeer en Jenneken Jans Buddinck, wonende te Dodewaard, prom. aan jr. Mathijs van Beijnhem 400 gld. c.i., uit een huis en hofstad met boomgaard en 4 morgen land te Dodewaard, O: jonker Laer met de Molenkamp, Z: gemenestraat, W: de Appelenburgse boomgaard, N: het Rietkampje.
Get. Jan Janss Dodeweert; Alewijn Corneliss.

521) HIEN, 23-2-1651.
Jan Geerritss en jantgen Huijberts echtel. prom. aan Helena Schullen, wed. van Jan Francken 300 gld. c.i., uit een huis en hofstad met 1 morgen land te Hien, W: Stoffel Henricxs en jr. Van Beest, N: de erfgenamen van jr. Van Beijnhem, O: raadsheer Bemmel en Frans Verheijen, Z: gemenestraat. Voorts uit een huis en hofstad met 1 hond boomgaard en 1½ morgen zaailand te Hien, W: Cornelis Wijerss, N: en Z: de erfgenamen van jr. Van Eck, O: de erfgenamen van jr. Van Beijnhem.
Get. Huijbert de Hartoch; Goris Peterss Pieckevaen, erfpachters.

809) HIEN, 3-6-1651.
Thonis van Grootvelt transporteert de in nr. 808 vermelde obligatie aan jr. Matthijs van Beijnhem.
Get. Gerit van de Wall; Cornelis Janss Distelcamp.

621) DODEWAARD, 6-2-1652.
Frederick van Hattem en Griettgen van Inghen echtel. prom. aan jr. Cornelis van Bueren 500 gld. c.i., uit een weiland, groot 3 morgen, in het Veld op Dodewaard, O: jr. Joost van Stepraed, Z: Arien Corneliss, W: Jacob Pansier, N: Maria Corneliss.
Get. Bart van Hattem; Antoni van Hattem.

796) DODEWAARD, 10-2-1652.
Jan Janss Pop de jonge en Neelken Thoniss echtel., en Willem Geurtss als momber van de onmondige kinderen van Jan Aerntss en Neelken vnd., prom. aan jr. Matthijs van Beijnhem tot Appelenburch 100 gld. c.i., uit een boomgaard en 2 akkers, genaamd de Bieserweide, groot ca. 4 hond, te Dodewaard, O: de zoon van Johan van Eldijck, genaamd Dries van Eldijck, Z: bandijk, W: Willem Corneliss, molenaar, N: gemenestraat.
Get. Gevert Gijsbertss; Henricus van Beijnhem.


448) HIEN, 2-3-1652.
Willem Toniss en Mariken Corneliss echtel. prom. aan Henrick Toniss en Anna van Heumen echtel. 400 gld. c.i., uit de gerechte helft van een huis en hofstad, laatst geruimd door Aelke Huijbertss en door Tonis van Grootvelt in tocht bezeten, op Hien, O: Tonis van Grootvelt, Z: Welijse straat, W: het korte eekland, N: het lange eekland.
Get. Jan Claess; Claes Janss; J. Huijberts, schooldienaar.

795) HIEN, 21-3-1652.
Jr. Matthijs van Beijnhem heeft voor de in nr. 794 genoemde somma en van pachtrestanten voor in totaal 324 gld. gepand aan een huis en hofstad, groot ca. 2 morgen te Hien, O: Johan van W... of Cornelis van Inghen, Z: de Alstestraat, W: en N: heer rekenmeester jr. Bemmel; door Jan Janss, scholtis, en geïnsiveerd door J. van Scharphuise.

794) HIEN, 25-4-1652.
Cornelis van Inghen prom. aan jr. Matthijs van Beijnhem 245 gld. c.i., uit al zijn goederen (te Hien).

430) HIEN EN DODEWAARD, 16-5-1652.
Jr. Henrick van Brienen tot Eeckelenborch heeft genuntieerd van zodanige appellatie en provocatie tot klaring als hem over een zekere sententie van het gericht van Kesteren d.d. 21-4-1651 tegen de mombers der kinderen van wijlen majoor Vulder hadden gedaan, en zich in de inhoud der sententie gecondemneerd gegeven tot 1000 gld. kapitaal, en 474 gld. wegens verlopen interesse tot de laatste april 1652. In pandschap is uitgegeven 7 morgen in 3 percelen onder Hien en Dodewaard, door majoor Vulder op 30-9-1630 in obligatie verbonden.
N.B. op 23-10-1657 hebben Gijsbert Vuller en Sibilla Noijen echtel. het recht van deze obligatie gecedeerd aan Herman van Leuwen, apotheker, en Huberta Goossens, echtel.
Gerl. Antonis van Tellicht; Jacob van Zuijlen van Natewisch.
N.B. juffr. Barnardina van Wees, vrouw van de comparant heeft de obligatie op 14-6-1652 geapprobeerd.

799) DODEWAARD, 28-2-1654.
Adriaen Janss Heij en Adriaen Huijbertsdr van Inghen echtel. prom. aan juffr. Antonetta van Zuijlen van den Natewisch, wed. van jr. Matthijs van Beijnhem tot den Appelenborch 180 gld. c.i., uit 2 morgen land te Dodewaard, O: de heer van Zoelen, Z: Arien Janss zelf en Sander Corneliss, W: erfgenamen van Pieter ter Maet, N: creditrice.
Get. Henrick Janss Heij; Bernardus Creijvangerus.

828) HIEN, 14-9-1654.
Willem Toniss en Elisabeth Petersdr zijn 236 gld. c.i. schuldig aan jr. Fransois van Haeften, uit een perceel land, genaamd de Engh, groot 4 morgen, te Hien, O: Rossenhof, Z: Adriaen van Bemmel, W: jr. Beijnhem, N: Willem Toniss. Voorts uit een boomgaard aan de Hiensestraat, waarop volkomen verwin is gemaakt.491) MAURIK, 9-8-1636.
Dirck Janss Kruijff en Hadewich Vreem echtel. prom. aan Willem van Grootvelt en Cornelia van Schadijck 200 gld. c.i., uit het gerechte vierde part van een weide, groot ca. 6 morgen, gemeen met Lubbert van Achtevelt en Coss Corneliss en zijn zuster en broeders-kinderen, te Maurik, O: de vrouwe van Dodewaard, N: Jan Noest, W: Willem de Haes, Z: de Waal.


Een andere interessante transactie in Maurik.

458) MAURIK, 19-6-1651.
Henrick van Mouderick bekent ontvangen te hebben uit handen van Jan Noest en Huijbert van Wijck 1175 gld. van een pandschap van twee naast elkaar gelegen akkers land op de Lange Hoof onder Maurik, O: zijn broeder en zusters, Z: gemenestraat, W: Cornelis Willemss van de Parsick, N: bandijk; waarvan de ene akker leenroerig aan Culemborg is. En voor een periode van 8 jaar uit een eigen goed in zijn hofstad, O: Cornelis Willemss van de Parrick, Z: gemenestraat, W: de verpander zelf, N: bandijk. Voorts het dwarsland op de Peetsweert, groot 1½ morgen, O: jr. Maurick zelf, Z: Jan Noest, W: zijn broeder, N: de heer van Indoornik. Verder de rijsweert, gelegen naast het goed van de heer van Indoornik, de verpander en de graaf van Culemborg; alsmede het vierde part van ca. 4 morgen, genaamd De Waaijweerd, O: broeder van de verpander, Z: bandijk, W: de heer van Indoornik, N: Johan Noest en de graaf van Culemborg. Verder het vierde part van ca. 5½ morgen weiland, genaamd De Buitenweerd, O: de verpander zelf en de graaf van Culemborg, Z: en W: de heer van Indoornik, N: de rijsweerd.
N.B. Anna Geertruijt Lincias van Cruijcenach heeft enige akte op deze goederen en verklaart dat het voornoemde pandschap en belening van vnd. Jan Noest en Huijbert van Wijck haar rechten zal prefereren.originele archief: (click here)